Certyfikaty

 • Certyfikat akredytacyjny

 • Polityka jakości - certyfikat ISO 9001:2008

  W Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu świadczymy usługi medyczne dla dzieci i młodzieży w zakresie lecznictwa stacjonarnego, specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego oraz diagnostyki medycznej. W trosce o nie tylko stałą wysoką jakość świadczeń, ale także o ciągłą jej poprawę, opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008.

  Cele jakościowe stojące przed naszym szpitalem to:
  • poprawa standardu oferowanych usług medycznych
  • optymalizacja kosztów leczenia Pacjenta w ramach kwoty określonej kontraktem
  • rozszerzenie działań informacyjnych na rzecz dzieci będących ofiarami przemocy w rodzini
  • dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczających szpital

  Powyższe cele z dumą realizujemy dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionego personelu, inwestycjom w nowoczesny sprzęt medyczny oraz poprawie diagnostyki leczniczej. Dbamy także o stworzenie przyjaznej atmosfery wokół każdego Pacjenta i rzetelność informacji o postępach leczenia. Dzięki wprowadzeniu controllingu profesjonalnie nadzorujemy koszty leczenia Pacjente przez ich bieżącą kontrolę i analizę. Wnikliwie przyglądamy się też wynikom ankiet wypełnianych przez Pacjentów opuszczających szpital. Stale pracujemy nad rozszerzeniem świadczonych usług. Bardzo ważne jest dla nas propagowanie informacji o możliwości udzielenia pomocy przez instytucje działające na rzecz dzieci będących ofiarami przemocy w rodzinie.

  Dyrekcja Centrum Pediatrii w Sosnowcu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków. Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom szpitala oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym Pacjentom. W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe, których realizacja jest dokładnie analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez Dyrekcję Szpitala.

  Dyrektor
  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

  dr n. med. Andrzej Siwiec

  Sosnowiec 2003-05-12
  Wydanie I

 • Polityka środowiskowa - certyfikat ISO 14001:2004

  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu oferuje różnorodne usługi medyczne w zakresie stacjonarnych, ambulatoryjnych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z międzynarodową normą ISO 14001:2004.

  Realizacja polityki środowiskowej odbywa się przez zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Szpitala z poszanowaniem zasad ochrony środowiska a także podnoszenie świadomości naszych pracowników, ponieważ ich praca ma wpływ na środowisko.

  Biorąc pod uwagę specyfikę Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu zobowiązujemy się do:
  • ciągłej poprawy jakości działań w kwestiach ochrony środowisk
  • zapobiegania zanieczyszczeniom
  • zmniejszenia zużycia nośników energii cieplne
  • zarządzanie odpadami i ich bezpiecznego składowania
  • prawidłowego gospodarowania wodą i ściekam
  • zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii środowiskowyc
  • postępowania zgodnie z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, które odnoszą się do Centrum Pediatr

  W ramach systemu zarządzania w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu przyjęty został program zarządzania środowiskowego uwzględniający zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe. Dyrekcja Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę środowiskową, przystosowując ją do zmieniających się warunków. Polityka środowiskowa jest znana wszystkim pracownikom Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym Pacjentom. W imieniu całego personelu i swoim własnym deklaruję realizację wyznaczonych celów środowiskowych oraz doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II.

  Dyrektor
  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

  dr n. med. Andrzej Siwiec

  Sosnowiec, 2005-12-01
  Wydanie II