Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu

Celem projektu jest wzmocnienie zakresu leczenia środowiskowego osób uczących się z zaburzeniami psychicznymi poprzez zdeinstytucjonalizowanie opieki medycznej.

Grupą uczestniczącą w Projekcie będzie 80 osób uczących się (w wieku 14-24 lat), z zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę psychiczną utrudniającą kształcenie w celu aktywizacji zawodowej zamieszkałe w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej oraz ich najbliższe otoczenie, tj. rodzina, rówieśnicy i nauczyciele w szkołach, poradnie psycholog.–pedagogiczne, organizacje pozarządowe.

Kryteriami rekrutacji będą:

 • osoby włączane do Programu muszą zostać zweryfikowane pod względem spełnienia przesłanki wykluczenia – w naszym przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu
 • hospitalizacja w Centrum Pediatrii  lub korzystanie z usług Izby Przyjęć CP
 • chęć skorzystania z pomocy udzielanej w ramach projektu
 • zamieszkiwanie na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej
Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie podjęta przez Terapeutyczne Zespoły Mobilne. Nabór uczestników będzie ciągły w trakcie trwania projektu. Miejsce naboru: CP w Sosnowcu.
 
Projekt będzie realizowany na terenie Sosnowca i Dąbrowy Górniczej w okresie 01.09.2017-31.08.2019 r.
 
Wartość Projektu 1 526 304 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej        1 297 358,40 zł                 85% wartości projektu

Dotacja celowa z budżetu krajowego        122 104,32 zł                 8% wartości projektu

Udział własny                                                 106 841,28 zł                 7% wartości projektu

Działalność Centrum Zdrowia Psychicznego (zwanego CZP) przyczyni się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych poprzez:

 • świadczenie dodatkowych usług zdrowotnych dla młodzieży (nie finansowanych ze    środków publicznych),
 • zmniejszenia rehospitalizacji osób biorących udział w projekcie, co przyczyni się do ogólnego wzrostu dostępności usług zdrowotnych w regionie (osoby biorące udział w projekcie nie będą wracać na powtórne leczenie, a tym samym będą wolne miejsca dla innych osób u których występuje konieczność hospitalizacji).
 
Projekt realizuje działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia psychicznego młodych mieszkańców województwa śląskiego. Celem działań będzie przesunięcie ciężaru leczenia uczących się pacjentów z form stacjonarnych na usługi realizowane w środowisku życiowym. Nastąpi wsparcie rodziny, środowiska szkolnego i społecznego uczących się osób z zaburzeniami psychicznymi. Działania te wpłyną także na ograniczenie rehospitalizacji, skrócenie czasu hospitalizacji oraz aktywizację sieci społecznej pacjenta.
 
Potrzeby i Oczekiwania w ramach Projektu:
 • Opracowanie i wdrożenie kompleksowego modelu wsparcia, który ułatwi leczenie i powrót do społeczności po chorobie,
 • Podjęcie działań, które wyposażą otoczenie pacjenta w wiedzę jak postępować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, aby wspomóc/wzmocnić efekty leczenia.
 • Utworzenie zespołu szybkiego reagowania, szybkiej pomocy, koordynującego działania wspierające pacjenta oraz jego otoczenia dostępnego w ciągu dnia w godz. 8-20.
 • Realna i szybka dostępność psychoterapeuty, lekarza, pielęgniarki (którzy znają specyficzną sytuację pacjenta).
 • Udzielenie wsparcia otoczeniu pacjenta w zakresie zasad postępowania wspierającego leczenie,
 • Podjęcie przez CZP ścisłej współpracy ze szkołami, POZ, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, stowarzyszeniami itp. w zakresie organizacji wsparcia medycznego osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Organizacja kompleksowego leczenia pozaszpitalnego, które zapobiegnie ponownej hospitalizacji pacjentów.