Dostosowanie wyposażenie poradni kardiologicznej, neurologicznej, gastroenterologicznej do wymogów nowoczesnej diagnostyki dzieci i młodzieży (rok 2009)

Całkowita wartość projektu: 762 010 zł
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 747 825 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej (ok. 75%):  635 651 zł
Wkład własny 112 174 zł

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja, Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego.     Obejmował zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania poradni specjalistycznych w Centrum Pediatrii.

Do poradni specjalistycznych został zakupiony:

  • do poradni kardiologicznej: 12-kanałowy aparat EKG, system holterowski EKG z 4 rejestratorami EKG oraz 1 rejestratorem RR,
  • do poradni neurologicznej : wideo EEG oraz holter EEG,
  • do poradni gastroenterologicznej : 2 gastroskopy z osprzętem, 1 kolonoskop oraz ph-metr z testem wodorowym. 

Wybór sprzętu dokonany został po przeanalizowaniu:
1. wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie niezbędnego dostępu pacjentów poradni kardiologicznej, neurologicznej, gastroenterologicznej dla dzieci i młodzieży do badań diagnostycznych,
2. dostępu do omawianych badań diagnostycznych na terenie powiatów: sosnowieckiego, będzińskiego, dąbrowy górniczej, zawierciańskiego, mysłowickiego,
3. rodzaju badań wykonywanych w poradniach kardiologicznej, neurologicznej, gastrologicznej dla dzieci i młodzieży według stanu wiedzy medycznej na dzień dzisiejszy.
Dzięki projektowi został rozszerzony dostęp do diagnostyki medycznej dla populacji 124 tys. dzieci i młodzieży, głównie z regionu Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Skrócił się czas oczekiwania na badania średnio z 37 dni w 2008 roku do 17 dni w 2010 roku. Zakup sprzętu umożliwił dostosowanie wyposażenia poradni do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Cele projektu:
1. wzrost wykrywalności wśród dzieci i młodzieży z regionu Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego oraz powiatów zawierciańskiego i mysłowic, chorób serca, neurologicznych, gastroenterologicznych,
2. przyspieszenie i poprawa jakości diagnoz stawianych w Centrum Pediatrii w poradniach kardiologicznej, neurologicznej, gastroenterologicznej,
3. wzrost dostępu mieszkańców z regionu Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego oraz powiatów zawierciańskiego i mysłowickiego do specjalistycznych usług diagnostycznych w zakresie kardiologii, neurologii i gastroenterologii dziecięcej,
4. wprowadzenie zgodnej z nowoczesnymi standardami medycyny, diagnostyki w zakresie chorób układu neurologicznego, pokarmowego, chorób serca,
5. dostosowanie wyposażenia poradni kardiologicznej, neurologicznej i gastroenterologicznej dla dzieci i młodzieży do wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.