Rozwój elektronicznych usług publicznych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu (lata 2012-2013) – projekt w trakcie realizacji

Całkowita wartość projektu: 695 750 zł
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 686 520 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej (ok. 84%):  583 542 zł
Wkład własny 102 978 zł

Projekt "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne.
Okres realizacji projektu to lata 2012-2013.

W wyniku realizacji projektu zostanie stworzona infrastruktura niezbędna do wprowadzenia elektronicznych usług publicznych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu oraz zaimplementowana do przygotowanego otoczenia sieciowego aplikacja Portalu Usług Publicznych e-Szpital.

Dzięki współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej możliwe jest stworzenie integralnego systemu wymiany informacji na terenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, jak i na zewnątrz, a w szczególności zapewnienie pacjentom Szpitala dostępu do danych na temat przebiegu choroby, wyników badań i planowanego leczenia. System wspomoże również pracę personelu i zarządu placówki dzięki udostępnieniu narzędzia przetwarzania zasobów informacyjnych dla potrzeb administracji szpitala.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte cele bezpośrednie:

 • Upowszechnienie dostępu do usług świadczoną drogą elektroniczną.
 • Poprawa jakości obsługi pacjenta poprzez dostęp do dokumentacji z dowolnej lokalizacji
 • Poprawa efektywności pracy personelu medycznego poprzez lepsze zarządzanie czasem i zadaniami.
 • Podniesienie poziomu informatyzacji jednostki.
 • Zwiększenie świadomości informatycznej wśród pacjentów oraz zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych.
 • Wykluczenie dyskryminacji osób niepełnosprawnych w dostępie do usług.
 • Wzrost konkurencyjności placówki poprzez łatwy, szybki dostęp do informacji medycznych.
  oraz cele pośrednie:
 • Znacząca ochrona danych wrażliwych przetwarzanych w systemach medycznych.
 • Podniesienie niezawodności systemów informatycznych.
 • Podniesienie jakości obsługi pacjentów poprzez wprowadzenie nowych kanałów komunikacji.
 • Usprawnienie procesów zarządzania personelem jednostki.
 • Obniżenie kosztów współpracy z partnerami instytucjonalnymi.
 • Pozytyw wpływ na środowisko i koszty operacyjne utrzymania systemów IT.
 • Poprawa jakości zarządzania jednostką wpływając bezpośrednio na strukturę kosztów operacyjnych.