Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu na terenie Centrum Pediatrii w Sosnowcu (lata 2011-2012)

Całkowita wartość projektu: 702 207 zł
Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 671 880 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej (ok. 81%):  571 098 zł
Wkład własny 100 782 zł

Projekt "Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu na terenie Centrum Pediatrii w Sosnowcu" został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 w ramach Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne.

W wyniku realizacji projektu została stworzona możliwość korzystania na terenie Centrum Pediatrii z publicznego, darmowego dostępu do Internetu.

Dzięki współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej zostało uruchomionych 16 bezprzewodowych punktów dostępowych PUAP oraz zainstalowano 3 kioski internetowo-multimedialne z dostępem do szerokopasmowego Internetu w oparciu o wykonaną infrastrukturę światłowodową wraz z wyposażonymi punktami dystrybucji oraz punktami sieci okablowania strukturalnego.

Dzięki realizacji projektu i osiągnięciu celu głównego: Zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu w obrębie całej Placówki Pediatrycznej - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu zostały osiągnięte cele pośrednie:

1. Wyeliminowanie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym mieszkańców województwa śląskiego.
2. Przyspieszenie/brak opóźnień w rozwoju społeczno-gospodarczym.
3. Ułatwienie przepływu informacji/dostępu do informacji.
4. Wykluczenie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
5. Upowszechnienie dostępu do usług świadczoną drogą elektroniczną.
6. Zwiększenie świadomości informatycznej wśród pacjentów oraz osób odwiedzających placówkę.
7. Promocja Centrum Pediatrii w regionie Śląska oraz na terenie całej Polski.
8. Wzrost konkurencyjności placówki poprzez łatwy, szybki dostęp do informacji medycznych oraz przyszłych usług dostępnych poprzez platformę e-pacjent.
9. Tworzenie dogodnych warunków do łatwej, szybkiej i rzetelnej wymiany informacji pomiędzy pacjentami, osobami przyjezdnymi oraz gośćmi placówki.
10. Upowszechnienie wśród społeczności Centrum Pediatrii aktywnego wykorzystania i przetwarzania informacji, przekazywanych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych.