Wymagane dokumenty

1. Rejestracja

1. Skierowanie do poradni specjalistycznej, z wyjątekiem poradni zdrowia psychicznego, do której skierowanie nie jest wymagane.

2. Karta chipowa NFZ lub numer PESEL dziecka, w przypadku dziecka do 6. miesiąca życia – numer PESEL opiekuna prawnego.

3. Dotychczasowa dokumentacja medyczna dziecka (wyniki badań, karty wypisowe, zdjęcia RTG, itp.).

4. Należy dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania się w poradni pod rygorem skreślenia z listy.

rozwiń odpowiedź >>

2. Przyjęcie na oddział

1. Skierowanie do leczenia szpitalnego.

2. Karta chipowa NFZ lub numer PESEL dziecka, w przypadku dziecka do 6. miesiąca życia – numer PESEL opiekuna prawnego.

Wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego

rozwiń odpowiedź >>

3. Zakład Diagnostyki Obrazowej - wymagane dokumenty i przygotowanie do badania

BADANIA RTG

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej pacjent do 16 roku życia powinien każdorazowo okazać KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA, celem wpisu badania z użyciem promieni RTG.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej
 • datę wystawienia skierowania
 • imię i nazwisko pacjenta wraz z numerem PESEL
 • adres pacjenta
 • dokładnie określony rodzaj badania
 • rozpoznanie kliniczne i istotne informacje o pacjencie
 • pieczątkę i podpis lekarza kierującego.

W przypadku gdy badanie jest wykonywane jako kontrolne do wcześniej przeprowadzonych należy załączyć do skierowania zdjęcia i wyniki poprzednich badań.

Wyniki badań przeprowadzonych w pracowni RTG dostępne są na drugi dzień po badaniu (w szczególnych przypadkach w dniu badania). Odbiór wyników badań odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości. Odbiór wyników przez osoby trzecie wymaga okazania pisemnego upoważnienia osoby badanej.

UWAGA dot. KOBIET!
Jeśli istnieje prawdopodobieństwo ciąży należy poinformować o tym przed badaniem pracownika pracowni RTG.

 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Każde badanie tomografii komputerowej wymaga wcześniejszego ustalenia terminu w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Przed wykonaniem badania tomografii komputerowej z podaniem środka kontrastowego pacjent podpisuje świadomą zgodę na wykonanie badania.

Przygotowanie do badania tomografii komputerowej

 1. Przed badaniem TK należy być na czczo (ok. 6 godzin)
 2. Leki przyjmowane regularnie zażyć.
 3. Do wykonania badania nie jest wymagany pełen pęcherz.
 4. Koniecznie dostarczyć wyniki wykonanych dotychczas badań: zdjęcia rtg, USG, Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej lub kartę informacyjną szpitalną. Opis badania może się opóźnić, jeśli będziemy zmuszeni czekać na dostarczenie dokumentacji choroby
 5. Decyzję o sposobie wykonania badania i ilości procedur podejmuje lekarz radiolog
 6. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś w CIĄŻY – powiedz o tym koniecznie przed wykonaniem badania TK.

Przygotowanie do badania TK jamy brzusznej lub miednicy

 1. Dzień przed badaniem nie jeść kolacji.
 2. W dniu badania należy przynieść ze sobą 1,5-litrową wodę mineralną niegazowaną
 3. Do wykonania badania nie jest wymagany pełen pęcherz.
 4. Leki przyjmowane regularnie zażyć.
 5. Koniecznie dostarczyć wyniki wykonanych dotychczas badań: zdjęcia rtg, USG, Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej lub kartę informacyjną szpitalną. Opis Twojego badania może się opóźnić, jeśli będziemy zmuszeni czekać na dostarczenie dokumentacji choroby.
 6. Decyzję o sposobie wykonania badania i ilości procedur podejmuje lekarz radiolog.
 7. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś w CIĄŻY – powiedz o tym koniecznie przed wykonaniem badania TK.
 8. Godzina badania może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

UWAGA dot. KOBIET!
Jeśli istnieje prawdopodobieństwo ciąży należy poinformować o tym przed badaniem pracownika pracowni RTG.

 

BADANIA USG

Przygotowanie do badań USG jamy brzusznej:

 • 6 godzin przed badaniem wstrzymać się od spożywania pokarmów,
 • do badania zgłosić się z wypełnionym pęcherzem moczowym,
 • pić płyny niegazowane (zalecana ilość - do odczucia parcia na mocz),
 • w przypadkach zaparć i dużych ilości gazów w jelitach należy poinformować lekarza kierującego w celu zlecenia odpowiednich środków zmniejszających ilość gazów w jelitach
rozwiń odpowiedź >>